Una ciutat que treballa cohesionada pel seu futur

El Consell de Ciutat neix, tal com s’expressa als articles 42 i 43 del nou Reglament, “...com a màxim òrgan consultiu de participació ciutadana del municipi per a la informació, estudi, debat, proposta i assessorament per a la determinació de les grans línies de la política municipal que incideixin en el desenvolupament estratègic, econòmic, social i cultural de la nostra ciutat”.

Té com a finalitat “vehicular la participació de la ciutadania i de tots els agents socials vinculats a la Ciutat de L’Hospitalet amb l’objecte de promoure i canalitzar espais de reflexió conjunta al voltant de les qüestions que afecten la sostenibilitat, la cohesió social i el desenvolupament econòmic, social i cultural de la ciutat, especialment la seva estratègia de futur i els seus grans projectes.

El Consell de Ciutat s’estructura també com un espai de coordinació entre els diferents consells, estructures i organismes de participació existents a la ciutat.”